A NAIARA INTIMITATS, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

1. Responsable del tractament

L'interessat que faciliti a NAIARA INTIMITATS, S.L. dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

NAIARA INTIMITATS, S.L. amb CIF B66161746 i domicili social a Carrer Torres Quevedo, 14 de Pineda de Mar (Barcelona), Telèfon: 937.629.060 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44044, Foli 146, Full B445522, Inscripció 1.

Correu electrònic: acliente@naiara.es

2. Finalitats del tractament de dades

S'informa a l'usuari que la comunicació o facilitació de qualsevol dada de caràcter personal per qualsevol via i especialment a través dels formularis que hi ha en la web implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per NAIARA INTIMITATS, SL per a les següents finalitats:

1. Verificar la identitat de l'usuari.

2. Atendre i gestionar les comunicacions i/o sol·licituds rebudes per qualsevol via de comunicació i especialment a través del formulari del web.

3. Mantenir un historial de les relacions comercials entre l'usuari i Naiara Intimitats, S.L.

4. Optimitzar la gestió comercial, administrativa i econòmica dels usuaris del web.

5. Enviament de publicitat i informació de campanyes en curs per als usuaris que així ho hagin autoritzat en el formulari de la web, podent ser revocada tal autorització en qualsevol moment per l'usuari.

3. Consentiment del tractament de dades

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, NAIARA INTIMITATS, S.L. informa els usuaris del seu web que les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de NAIARA INTIMITATS, S.L. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Consento que NAIARA INTIMITATS, S.L. utilitzi les meves dades per a les finalitats que estableix l'apartat anterior.

4. Durada del tractament de dades

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i el cobrament dels serveis seran conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la transacció.

• Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d'un any.

• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.

• Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.

5. Legitimació per al tractament de dades

• La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 4 és l'execució de la prestació del servei corresponent.

• L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució de la transacció, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

6. Comunicació de les teves dades

Les dades es comunicaran a les següents entitats:

• A les entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

• A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

• Per al compliment dels serveis oferts, Naiara Intimitats, S.L. es troba obligada a facilitar determinades dades de l'usuari a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, entitats financeres, etc.). En qualsevol cas, les dades que es faciliten a aquestes terceres persones són les estrictament necessàries per a la prestació del servei requerit.

7. Els teus drets

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

• En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s'escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l'apartat "Responsable del tractament" d'aquesta política de privacitat.

• Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que t’assisteixen dirigint-te a aquests organismes.

Els drets es poden exercir mitjançant comunicació enviada juntament amb fotocòpia del DNI a l'adreça de correu electrònic: acliente@naiara.es

8. Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

Naiara Intimitats, S.L. informa l'usuari que en cap moment podrà utilitzar o usurpar la identitat d'una altra persona ni comunicar les seves dades personals en l'àmbit de les relacions que mantingui amb Naiara Intimitats, S.L. excepte concurrència de representació legalment constituïda, de manera que l'usuari s'obliga a facilitar exclusivament dades personals corresponents a la seva pròpia identitat, adequades, pertinents, exactes i veritables, sent l'usuari l'únic responsable de les conseqüències de l'ús de dades personals aliens a la seva persona o falsos davant de Naiara Intimitats, SL, a la persona la identitat de la qual s'ha suplantat i a qualsevol tercer perjudicat.

Si l'usuari és menor d'edat o incapaç cal que compti amb el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals a l'efecte de facilitar cap dada personal a Naiara Intimitats, SL, no assumint cap responsabilitat de l'ús que el menor o incapaç no autoritzat pugui fer d'aquest web.

 

Naiara Intimitats, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a nous requeriments legals o consuetudinaris, quedant aquestes modificacions oportunament registrades al web.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten accedir a la següent informació:

1. La data i hora d'accés a la web per conèixer les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar saturacions del web.

2. El nombre d'usuaris que accedeixen diàriament a cada secció, per potenciar les preferides i adaptar les que puguin ser objecte de millores en pro de la satisfacció de l'usuari.

3. La data i hora de l'última visita de l'usuari al web.

4. El disseny de continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al web.

5. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

NAIARA INTIMITATS, S.L. es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, NAIARA INTIMITATS, S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de NAIARA INTIMITATS, S.L. no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l'exclusiva propietat d'NAIARA INTIMITATS, S.L. o de tercers, els drets sobre això ostenta legítimament NAIARA INTIMITATS, S.L., estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.